UFEP
Ännerungen bei verschidden Formatioune aus der Domaine Enfance et Jeunesse
PDF Imprimer Envoyer

alt

Wéi gewinnt bitt d’UFEP och 2022 Formatiounen aus der Domaine Enfance Jeunesse un. Dës Formatiounen souwéi eenzeler aus den aneren Domainen sinn Deel vum Angebot der Agence FEDAS an ginn organiséiert vun der UFEP. Fir Mataarbechter vun Strukturen aus dem Secteur vun der non-formeller Bildung sinn dës Formatiounen gratis.

Bei verschidden Formatiounen goufen et och Ännerungen bei der Validatioun. Déi folgend Formatioun ass net méi fir d‘Mehrsproochegkeet validéiert, nëmmen nach fir d’Inclusioun:

    • Wir alle sind verschieden - der interkulturelle Umgang mit Kindern einfach erklärt

Dës Formatiounen sinn net méi fir d’Inclusioun validéiert, nëmmen nach fir d’Mehrsproochegkeet:

  • Gesprächsführung mit Kindern und Jugendlichen
  • "Co-education": Haltung und Methoden in der Kooperation mit den Eltern
  • Kinder können Konflikte klären

Comme chaque année, l’UFEP propose pour 2022 des formations du domaine Enfance Jeunesse. Ces formations (et également quelques-unes d’autres domaines), font partie de l’offre de l’Agence FEDAS et sont organisées par l’UFEP. Pour les collaborateurs des structures du secteur de l’éducation non-formelle, ces formations sont gratuites.

Pour diverses formations, il y a également eu quelques changements au niveau des validations.

La formation suivante n’est plus validée pour le multilinguisme, mais uniquement pour l’inclusion

  • Wir alle sind verschieden - der interkulturelle Umgang mit Kindern einfach erklärt

Ces formations ne sont plus validées pour l’inclusion, mais uniquement pour le multilinguisme :

  • Gesprächsführung mit Kindern und Jugendlichen

  • "Co-education": Haltung und Methoden in der Kooperation mit den Eltern

  • Kinder können Konflikte klären

Mise à jour le Jeudi, 16 Décembre 2021 12:02
 
Chateau