UFEP
Accompagner les bénéficiaires en situation de handicap vers l'emploi: Approche pluridisciplinaire pour une insertion optimale
PDF Imprimer Envoyer

Logo

Nom Succès vun 2019 vun der Formatioun "Accompagner les bénéficiaires en situation de handicap vers l’emploi : Approche pluridisciplinaire pour une insertion optimale" proposéiert d’UFEP an Zesummenaarbecht mat der Ligue Luxembourgeoise d’Hygiène Mentale (D’Ligue) eng zweet Sessioun am November 2021. Dës Formatioun ass unerkannt am Kader vun der Formation continue fir den Inklusiounsassistent. Public cible sinn Professioneller, déi Persounen mat Beanträchtegung an hierem Aarbechtsprojet begleeden.

Méi Informatiounen fannt Dir hei:

Accompagner les bénéficiaires en situation de handicap vers l’emploi: Approche pluridisciplinaire pour une insertion optimale

Online Umeldung

Mise à jour le Mercredi, 03 Février 2021 10:12
 
Chateau